Reglement

 

Artikel 1: de inzending

 1. Aan de wedstrijd mag alleen worden deelgenomen door amateur-bierbrouwers.
 2. Een amateur-bierbrouwer is een natuurlijk persoon die amateurbier brouwt zonder commerciële doeleinden. De amateurbrouwer heeft in de 24 maanden voorafgaand aan het ONK ook geen commercieel doel nagestreefd.
 3. Een amateurbier is een bier dat gebrouwen is door een of meerdere amateur-bierbrouwers zonder dat daar accijns over is betaald.
 4. Bieren kunnen worden ingezonden volgens de klassenindeling zoals vermeld in de officiële lijst van het BKG
 5. Opgave en betaling voor de wedstrijd dient via de website te geschieden. Betaling geschiedt alleen per iDeal direct bij inschrijving. Deelnemers die niet bij inschrijving betalen worden uitgesloten van deelname aan het ONK.
 6. Voor een inzending in de vrije klasse dient een officieel “Logboekformulier Vrije Klasse” te worden ingevuld, hetgeen is te downloaden van de website van het BKG
 7. Na ontvangst van de inschrijving en betaling krijgt de deelnemer zijn etiketten per email toegestuurd.
 8. De flesetiketten worden vooraf volledig ingevuld: flesnummer, klasse en type.
 9. De deelnemer plakt de etiketten op de flesjes, ongeveer 1,5 cm boven de bodem.
 10. Elke deelnemer kan per brouwsel één inzending doen (dus meer inzendingen per type en per klasse kan wel).
 11. Het maximale aantal inzendingen per deelnemer is beperkt tot 5 stuks totaal.
 12. Er dienen 3 flessen per brouwsel te worden ingeleverd.
 13. Als een bier door meerdere mensen is gebrouwen, dient men de namen van de brouwers te vermelden met een maximum van drie.
 14. Alle ter keuring ingezonden bieren dienen door de inzender(s) zelf te zijn vervaardigd.
 15. Alle flessen dienen vrij te zijn van persoonlijke kenmerken.
 16. Om herkenbaarheid vanwege uiterlijke kenmerken te voorkomen, dient het bier te worden ingezonden in een van de volgende 3 flessen: een 30cl “eurofles” (BNR), een 33cl longneck, of een 33 cl vichyfles. De flessen mogen geen uiterlijke kenmerken van een specifieke brouwerij bevatten (zoals bijvoorbeeld de flessen van Jopen, Brewdog, of de verschillende trappistenbrouwerijen) en dienen bruin van kleur te zijn.
 17. Er mag alleen van artikel 16 worden afgeweken wanneer het in verband met het hoge koolzuurgehalte niet mogelijk is een van de 3 genoemde flessen te gebruiken, zoals bij bijvoorbeeld geuzes of champagnestijl-bieren.
 18. De flessen dienen te worden afgesloten met een zilver- of goudkleurige kroonkurk.
 19. Wanneer een inzending niet voldoet aan het bepaalde in artikel 5 + 13 t/m 18 is de inzending automatisch uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
 20. De fles en sluiting dienen onbeschadigd te zijn. Slijtagekenmerken op het glas gelden niet als beschadigingen.
 21. De afstand tussen bovenkant dop en het bieroppervlak moet zijn tussen 1 en 4 cm.
 22. Het gebruik van schuimkraag bevorderende middelen, bodyverhogende middelen, houdbaarheidsmiddelen, bierpreventieven en enzymen, anders dan welke van nature aanwezig zijn in het graan, is verboden.
 23. Een amateur bierbrouwer die meedoet aan een open wedstrijd, georganiseerd door een Gilde of vereniging, conformeert zich aan de regels die de wedstrijdorganisatie heeft opgesteld.
 24. Alle voor de wedstrijd ingeleverde flessen en inhoud zijn eigendom van de wedstrijdorganisatie. Bieren en flessen kunnen niet worden geretourneerd aan deelnemers van de wedstrijd.
 25. Wanneer inzendingen niet voldoen aan het reglement zullen deze worden uitgesloten van deelname. Inschrijfgelden en bieren zullen onder geen beding worden geretourneerd aan deelnemers.

 

Een (niet bindende) samenvatting van de klassen:

 

Klasse A

Bieren met een lichte kleur, ≤ 30EBC en een begin SG < 1060.

 

Klasse B

Bieren met een donkere kleur > 30 EBC en een begin SG < 1060

 

Klasse C

Bieren met een lichte kleur ≤ 30 EBC en een begin SG ≥ 1060

 

Klasse D

Bieren met een donkere kleur > 30 EBC en een begin SG ≥ 1060

 

Klasse E

De kloonklasse. Een bier gebrouwen naar commercieel voorbeeld. Dit bier is voor het ONK2021 IJwit van Brouwerij ’t IJ. Een bier gebrouwen voor deze categorie komt niet in aanmerking voor het algemeen kampioenschap.

 

Klasse V

De vrije klasse. Bieren die niet in de klasse A t/m E passen.

 

Per bier kan één van de volgende extra opties aangeven worden: Normaal, Hop, Rook, Hout of Brett.

 

De bierstijlen passend bij de klassen A t/m D zijn te vinden op de website van het BKG. Of download de lijst in z’n geheel hier.

 

 

Licht of donker

 

Ter bepaling welke bieren in de klasse licht en welke in de klasse donker vallen, worden hieronder enkele commerciële bieren genoemd, die de scheiding vormen tussen licht en donker. Bieren die qua kleur in het grensgebied liggen tussen licht en donker kunnen afhankelijk van het oordeel van de inzender, zowel bij de lichte als de donkere categorieën worden ingezonden.

 

Bieren die qua kleur in het grensgebied tussen licht en donker liggen zijn:

 • Grolsch Amber
 • De Koninck
 • Palm
 • Brand Imperator

 

Voor diegenen, die een EBC-waarde aan willen houden, wordt opgemerkt dat het grensgebied ongeveer rond 30 EBC ligt.

 

 

Bierkleur (EBC)

 

De kleur van een bier, maar ook van mout, wordt uitgedrukt in een EBC waarde. Naarmate een bier donkerder is, heeft het een hogere EBC waarde. Ter indicatie van deze waarden volgt hieronder een overzicht van beschrijvingen van bierkleuren en de EBC waarden, die daar ongeveer bij horen.

 

Kleur EBC waarden
Bleek / Licht blond 6 – 9
Blond / Geel 9 – 12
Goud 12 – 20
Amber 20 – 30
Koper 30 – 45
Donker koper / Bruin 45 – 75
Zeer donker bruin (doorschijnend) / Zwart 75 – 120

 

 

Koolzuur, kleur en helderheid (6 punten)

 

Bij te veel / te weinig koolzuur 1 punt in mindering
Als de kleur duidelijk van het type afwijkt 2 punten in mindering
Als de helderheid afwijkt van type 2 punten in mindering
Als er vlokken voorkomen 3 punten in mindering
Bij gushing 3 punten in mindering
Als er slierten voorkomen 5 punten in mindering

 

 

Artikel 2: de keurmeester (leden BKG) en organisatie (vereniging van amateurbrouwers)

 1. Het is deelnemers niet toegestaan de beoordeling van de keurmeesters te beïnvloeden.
 2. De jury bestaat uitsluitend uit keurmeesters van het BKG. De keurmeesters worden door de wedstrijdorganisatie uitgenodigd.
 3. De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: A) keurmeesters, B) wedstrijdorganisatie, C) wedstrijdcommissie, D) andere personen die betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering en/of daadwerkelijke organisatie van de wedstrijd.
 4. De wedstrijdorganisatie is het geheel binnen de organiserende vereniging, dat op een of andere wijze uitvoerend betrokken is bij de voorbereiding en/of daadwerkelijke fysieke organisatie van de wedstrijd zelf.
 5. De wedstrijdcommissie is het onderdeel van de wedstrijdorganisatie, dat actief betrokken is bij de jurering. Hieronder worden verstaan: de voorzitter van de wedstrijdorganisatie (tevens aanspreekpunt van de organiserende vereniging voor de keurmeesters van BKG) en de personen die de keuringsformulieren inzamelen en verwerken tot de wedstrijduitslag.
 6. De wedstrijdcommissie is gerechtigd om, bij twijfel of een aangeboden bier de status van een amateurbier heeft, een bier uit de wedstrijd te nemen.
 7. Eén der keurmeesters wordt aangewezen als de juryvoorzitter. De juryvoorzitter kan worden bijgestaan door de wedstrijdorganisatie.
 8. Het is de taak van de keurmeester om per klasse de rangorde aan te geven. Elke keurmeester keurt maximaal 15 bieren in de klassen A en B, en maximaal 10 bieren in de klassen C, D, E en V. Hij/zij kan worden bijgestaan door een steward. De keurmeester vult een standaard keuringsformulier in.
 9. Indien in een bepaalde klasse het aantal inzendingen groter is dan 15, wordt deze klasse gesplitst. Het eerste te beoordelen bier wordt dan gezamenlijk gekeurd om tot hetzelfde puntenniveau te komen. Elke keurmeester bepaalt in zijn/haar deel van de klasse de rangorde. Hierna keuren zij de beste bieren gezamenlijk en maken dan gebruik van het 2e flesje.
 10. Bij onvoldoende kwaliteit kan de keurmeester de organisatie adviseren één of meerdere prijzen niet toe te kennen.
 11. Als de jurering verloopt in meerdere rondes, is het de keurmeester en de organisatie verboden tussentijds mededelingen te doen voor de prijsuitreiking.
 12. Als een bier in de verkeerde klasse is terecht gekomen qua type of klasse, buiten de schuld van de inzender, zorgt de keurmeester ervoor dat het wordt beoordeeld in de juiste klasse.
 13. Tijdens de keuring zorgt de wedstrijdorganisatie voor rust in de keuringsruimte. Publiek kan in beperkte mate worden toegelaten mits er niet wordt gerookt en geen lawaai wordt gemaakt, een en ander ter beoordeling van de juryvoorzitter en organisatie.
 14. Het oordeel van de keurmeester is bindend.
 15. De keuringsformulieren zijn na de keuring als PDF beschikbaar en kunnen door de deelnemer gedownload worden. Formulieren zullen niet worden verstuurd.
 16. De uitslag is ter inzage na de prijsuitreiking. Deze zal ook gepubliceerd worden op deze website.
 17. Wanneer een deelnemer meent dat er fouten zijn gemaakt en hij/zij kan dat aantonen, dan is protest mogelijk tot één week na het bekendmaken van de uitslag bij de wedstrijdorganisatie.
 18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury als het de jurering betreft. In alle andere gevallen beslist de wedstrijdorganisatie.
 19. Het maximale aantal te jureren bieren is vastgesteld op 600. Wanneer dit aantal bereikt is zal de inschrijving voor de wedstrijd gesloten worden door de wedstrijdorganisatie.

Artikel 3: de puntenberekening

 1. De rangorde per klasse wordt bepaald door de punten, zoals door de keurmeester op het standaard keuringsformulier is aangegeven.
 2. De bepaling welk bier het best is, geschiedt door een extra keuring van de bieren die als eerste in hun klasse eindigden (met uitzondering van klasse E).
 3. De organisatie is verplicht om bij de registratie van hun keuring voor zowel de inschrijving als de keuring zelf de daarvoor vervaardigde officiële software te gebruiken.
 4. De wedstrijdorganisatie is verplicht de uitslagen, alsmede een proces verbaal over het wedstrijdverloop, ter beschikking te stellen aan het secretariaat van ABV de Bierkaai.

Artikel 4: de prijsuitreiking en privacy

 1. Iedere deelnemer verklaart expliciet akkoord te gaan met publicatie van naam, woonplaats, uitslag van de keuring en eventuele foto’s op de websites en social media pagina’s van de Bierkaai, ONK2021 en ONKbrouwen. De wedstrijdorganisatie zal rekening houden met AVG-regelgeving.
 2. Deelnemers kunnen hun prijs in ontvangst nemen wanneer zij aanwezig zijn bij de prijsuitreiking. De datum en plaats zullen worden bekendgemaakt door de wedstrijdorganisatie. Deelnemers dienen zich te kunnen legitimeren om hun prijs in ontvangst te nemen.
 3. Wanneer een deelnemer zijn of haar prijs niet in ontvangst neemt kan hij/zij iemand schriftelijk machtigen de prijs in ontvangst te nemen (met een kopie van het legitimatiebewijs), of deze op een later tijdstip in overleg ophalen bij de organisatie. Prijzen kunnen bij hoge uitzondering worden nagezonden, tegen vergoeding van de verzendkosten. De voorwaarden voor het ophalen en het verzenden worden bepaald door de organisatie.
 4. De algemeen kampioen dient aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. Indien bij de uitreiking van de kampioenen in de verschillende klassen blijkt dat dit niet het geval is, zal de prijs verschuiven naar de hoogst geklasseerde aanwezige kandidaat
 5. De uitslagen en keuringsformulieren van het ONK kunnen gedownload worden van de ONK2021.nl website. Deze zullen maximaal 1 maand na de prijsuitreiking gepubliceerd worden.

Artikel 5: klachtenprocedure

 1. Klachten t.a.v. vermeende onregelmatigheden in het verloop van de open wedstrijd moeten bij de wedstrijdorganisatie worden ingediend.
 2. De termijn waarin men een klacht kan indienen loopt vanaf de dag waarop de prijsuitreiking plaatsvindt en eindigt 7 dagen daarna om 23.59 uur.
 3. Indien een wedstrijdorganisatie een klacht van een deelnemer ontvangt stelt deze het BKG en het organiserende Gilde op de hoogte van de aard van de klacht alsmede de gevolgde wijze van afhandeling. Er zal in redelijkheid naar gestreefd worden om een oplossing te vinden.